ALGEMENE VOORWAARDEN FRNKLN

 

Ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 69483752.

 

1 ALGEMEEN

 

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

1.2 Opdrachtnemer: FRNKLN, ook handelend onder de handelsnaam: Bureau voor Bijzaken.

1.3 Opdracht/Overeenkomst: wat Opdrachtnemer en Opdrachtgever afspreken over het aannemen en uitvoeren van een project.

1.4 Schriftelijk: via een document dat per post of online is verzonden.

 

2 TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Opdrachtnemer uitvoert voor Opdrachtgever.

2.2 Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

3.1 Offertes en andere prijsopgaven zijn vrijblijvend. Als Opdrachtnemer een begroting voor kosten van derden opstelt is deze indicatief.

3.2 De Overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden plus de opdrachtbevestiging en/of getekende offerte en/of andere schriftelijke afspraken.

3.3 Ook als de Opdracht mondeling is verstrekt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een eventuele schriftelijk verzonden offerte is dan onderdeel van de Overeenkomst.

3.4 De Overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke en/of mondelinge afspraken.

 

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 

4.1 Opdrachtgever levert op tijd alle materialen, documentatie en informatie aan, zodat Opdrachtnemer de Opdracht goed kan uitvoeren.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alles wat bij artikel 4.1 staat, ook als dat (deels) via of van derden afkomstig is.

4.4 Opdrachtgever zal het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel beschikbaar stellen. Opdrachtgever zorgt er ook voor dat dit personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt.

4.5 Extra kosten en honoraria, die ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk aanleveren van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

5.1 Alle werkzaamheden worden door Opdrachtnemer uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen. Dit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Er is sprake van een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt hoe de Opdracht wordt uitgevoerd, maar probeert rekening te houden met de wensen van Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer kan alleen meerwerk uitvoeren en declareren als Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5.4 Opdrachtgever kan derden bij de Opdracht betrekken als dit schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan werkzaamheden laten uitvoeren door derden, als Opdrachtnemer dat nodig of gewenst vindt.

5.5 Opdrachtnemer houdt bij een Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken. Dit dossier is eigendom van Opdrachtnemer.

5.6 Moet Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever goederen of diensten van derden betrekken? Dan gebeurt dat voor risico en rekening van Opdrachtgever. Verder gelden de eventuele Algemene Voorwaarden van de toeleverancier dan ook richting Opdrachtgever.

5.7 Voordat tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van wat in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer is geleverd te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever moet zijn goedkeuring schriftelijk bevestigen. Als Opdrachtgever dit laatste nalaat, maar wel overgaat tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden is elke aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtnemer uitgesloten.

5.8 Is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd? Dan mag Opdrachtnemer wachten met de volgende fase totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 Opdrachtnemer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: werkstaking, ziekte, het niet voldoen door toeleveranciers aan hun verplichtingen, brand, explosie, wateroverlast, overlast door derden veroorzaakt, het uitvallen van water-, gas-, elektriciteits- of internetvoorziening. De leveringstermijn wordt bij overmacht verlengd met de duur van de overmacht. Als de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt verlengd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Als Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, mag Opdrachtnemer het al uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren en is Opdrachtgever gehouden deze deelfactuur te voldoen.

5.10 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke en/of andere legale eisen en/of geldende normen behoren niet tot de Overeenkomst.

5.11 Het in- en uitladen en vervoeren van goederen gebeurt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.12 Opdrachtgever zal zich verzekeren tegen risico’s, die ontstaan door verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

5.13 Nadere afspraken over exclusiviteit gelden uitsluitend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

6 GEHEIMHOUDING

 

6.1 Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie geheim houden, tenzij Opdrachtgever hieraan ontheffing verleent.

6.2 Opdrachtnemer mag vertrouwelijke informatie niet anders gebruiken dan waarvoor deze door Opdrachtgever is verstrekt. Deze bepaling geldt niet als Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

6.3 Opdrachtnemer mag de verrichte werkzaamheden in hoofdlijnen vermelden aan (potentiële) klanten. Opdrachtnemer mag ook de geleverde diensten en/of producten gebruiken voor de eigen publiciteit.

 

7 INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK

 

7.1 Opdrachtnemer houdt bij elke Opdracht alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever mag werkwijzen, modellen, analyses, quickscans, rapporten en andere adviezen van Opdrachtnemer alleen binnen de eigen organisatie verveelvoudigen. Het openbaren of exploiteren ervan is niet toegestaan.

7.3 Opdrachtgever mag het geleverde niet (laten) veranderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot een Overeenkomst.

 

8 HONORARIUM

 

8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten, waaronder reiskosten en exclusief eventuele declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Alle kosten die Opdrachtnemer en derden voor de uitvoering van de Opdracht maken komen voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Als vooraf geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal Opdrachtnemer factureren op basis van het aantal bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Als vooraf geen uurtarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer € 125 per uur berekenen.

8.3 Als Opdrachtnemer – door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen of door een gewijzigde dan wel onjuiste opdracht of briefing – meer of andere werkzaamheden moet verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

8.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 

9 BETALING

 

9.1 Opdrachtnemer heeft bij een Opdracht die langer loopt dan één maand het recht zijn honorarium en onkosten maandelijks in rekening te brengen.

9.2 Opdrachtgever dient elke factuur binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Een eventueel bezwaar tegen de hoogte ervan schort deze betalingsverplichting niet op.

9.3 Als de bij artikel 9.2 genoemde termijn wordt overschreden, is Opdrachtgever, na één keer schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente. Dit onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten, die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook als deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

9.4 Als Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.

9.5 Als de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, mag Opdrachtnemer van Opdrachtgever verlangen, dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Als Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, mag Opdrachtnemer de verdere uitvoering van de Opdracht opschorten. Dan is ook alles wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is direct opeisbaar.

9.6 Bij een door meerdere partijen verstrekte Opdracht is elke Opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

10 RECLAMES

 

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek of de factuurdatum aan Opdrachtnemer worden doorgegeven.

10.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever mag ook niet de betaling uitstellen of weigeren van diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3 Bij een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen: a. aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium; b. het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden; c. het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever al betaalde honorarium.

 

11 LEVERINGSTERMIJN

 

11.1 Een opgegeven termijn voor het volbrengen van een Overeenkomst is indicatief en nooit een fatale termijn. Als overschrijding dreigt, zal Opdrachtnemer dit zo snel mogelijk aan Opdrachtgever meedelen.

11.2 Opdrachtnemer is pas in verzuim nadat Opdrachtgever bij aangetekend schrijven Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Alleen dan is ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever toegestaan. Dit conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

12 OPZEGGING

 

12.1 Als Opdrachtgever – tenzij artikel 11.2 van toepassing is – een Overeenkomst opzegt, moet hij het honorarium voor de wel afgenomen diensten en de al gemaakte kosten betalen. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen van 50% van het niet afgenomen deel van de Overeenkomst.

12.2 Als de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden, omdat Opdrachtgever zich niet (volledig) houdt aan de Overeenkomst, moet Opdrachtgever het honorarium voor de inmiddels geleverde diensten en de al gemaakte kosten betalen.

12.3 De Overeenkomst mag door beide partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd, zonder inachtneming van een opzegtermijn in de volgende situaties: a. als de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen; b. als een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd; c. als de andere partij een schuldsanering treft; d. als de andere partij haar activiteiten staakt; e. als de andere partij het ontstaan van een van deze omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht; f. als er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst moeten beide partijen alle goederen, zaken en documenten die eigendom zijn van de andere partij meteen teruggeven.

12.5 Als de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het aan hem ter beschikking gestelde te gebruiken.

 

13 AANSPRAKELIJKHEID

 

13.1 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven door toeleveranciers; gebreken of onvolkomenheden in het door Opdrachtnemer geleverde, als Opdrachtgever in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.7 schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven of heeft nagelaten schriftelijk het geleverde binnen 10 werkdagen af te keuren. Als een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade. Als Opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer – die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden – is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen honorarium.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit de artikelen 13.1 en 13.2 gelden ook voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

13.4 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade dan zoals gesteld in artikel 13.1 is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

13.5 Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.

 

14 GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 

14.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij in de zin van de Auteurswet geldt als de maker van het geleverde en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Dit tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor aanspraken van derden die voortkomen uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor afspraken met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

 

15 CONTRACTSOVERNEMING

 

15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee akkoord gaat. Opdrachtnemer mag aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Opdrachtgever blijft altijd naast deze derde zelf aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

15.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

 

16 INTERNETGEBRUIK

 

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ook via internet en e-mail met elkaar communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van internet en e-mail risico’s kleven, waaronder vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast ten opzichte van elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit door het gebruik van internet en/of e-mail. In het geval van twijfel over de juistheid van een online verzonden bericht, is de inhoud van de door de verzender verzonden bericht bepalend.

 

17 AFSTAND VAN RECHTEN

 

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

18 CONVERSIE

 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

19 NAWERKING

 

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

20 STRIJDIGE CLAUSULES

 

Als deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail opgenomen voorwaarden.

 

21 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 

21.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

 

Den Haag, 5 september 2017